J U N I 
6 Sverigebön
 
J U L I 
6 Gemenskapsvecka
 
S E P T E M B E R 
15 Böneberget: Böne...
 
O K T O B E R 
6 Böneberget: Böne...
 
N O V E M B E R 
3 Böneberget: Böne...
 
D E C E M B E R 
8 Böneberget: Böne...